Prospectiva de necessitats d’ocupació i formació a la RMB (2015 i 2020)

Autor: Oriol Homs i Ferret

Col·lecció: Quaderns del Pacte Industrial

L’objectiu d’aquest estudi és aportar dades estratègiques i propostes que permetin adaptar l’oferta formativa a les noves demandes d’ocupació a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). Amb aquest propòsit s’ha fet una adaptació a l’àmbit de la RMB de l’estudi “Oferta i demanda de qualificacions a Europa: previsions a mitjà termini fins al 2020” realitzat pel Cedefop. S’ha construït un model analític per al conjunt de Catalunya, a partir del qual s’han estimat les necessitats de formació i d’ocupació a mitjà termini per a la RMB (2015-2020) i posteriorment s’han corregit les previsions amb el contrast realitzat per un grup d’experts. L’estudi ha arribat a la conclusió que la demanda d’ocupació prevista per a la RMB fins al 2020 segueix la tendència europea de recuperació de la recessió econòmica, tot i que amb major lentitud. Les projeccions resultants mostren la necessitat, a curt i mitjà termini, de reciclar i incrementar el nivell de qualificació de la població activa.

#Q9pacteindustrial